Зразки звернень

ЗРАЗОК ЗАЯВИ

 

Голові райдержадміністрації
( або заступнику голови райдержадміністрації,
вказати прізвище заступника)
Сидоренка Івана Івановича,
що мешкає за адресою:
вул. Затишна, буд. 20,
смт Царичанка,
учасника бойових дій
(або іншої пільгової категорії )
Заява

Прошу сприяти у поновленні комунальних послуг з опалення (або газопостачання, енергопостачання, водопостачання, отримання вугілля тощо) в будинок (квартиру), вказати адресу, коли припинена подача, куди зверталися, які були вжиті заходи з поновлення місцевою владою і далі необхідно вказати всі відомості, які відображають суть порушеного питання.
Якщо є заборгованість з оплати за послуги, вказати суми, чи заключався договір на реструктуризацію боргів з житлово-комунальними службами, чи користується субсидією на послуги або придбання побутового палива.
Прошу розглянути ці питання та надати письмову відповідь за адресою (вказати).

Дата Підпис

ЗРАЗОК ЗАЯВИ
Голові райдержадміністрації
Сидоренка Івана Івановича,
смт Царичанка,
вул. Центральна,23

Заява

Прошу Вас надати дозвіл на виготовлення дублікату сертифікату на право власності на земельну частку (пай) по колишньому КСП “Приорільський”, серія ДП 051600, на ім’я Опанасенко Євдокії Федорівни, у зв’язку із його втратою.

Дата Підпис


ЗРАЗОК СКАРГИ

 

Голові райдержадміністрації
( або заступнику голови райдержадміністрації),
вказати прізвище заступника)
Сидоренка Івана Івановича,
що мешкає за адресою:
вул. Затишна, буд. 20,
смт. Царичанка,
учасника бойових дій
(або іншої пільгової категорії )
Скарга

Прошу поновити мої конституційні права на отримання пільг (або заборгованості по заробітній платі, виплат сум відшкодування шкоди потерпілим, соціальної допомоги, пенсій, субсидій тощо ), встановлених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантіях їх соціального захисту» (або іншим законом) щодо ( далі вказати категорію пільговика / працівника / , яких саме пільг / або прав/ позбавлено, ким, в які органи вже звертався з цього приводу та, на думку заявника, не отримав вичерпного роз’яснення або поновлення права).
Далі необхідно вказати сімейний стан заявника, якщо працює – місце роботи (назва та адреса підприємства ), а також всі відомості, що містять суть порушеного питання.
Скарга повинна бути підписана особисто заявником із зазначенням дати.
Якщо звернення колективне, його підписують всі, хто взяв участь. Якщо підписи додаються, то вони повинні бути в оригіналі ( копії підписів на окремих аркушах не надаються ).

Дата Підпис

 

Роз’яснення

щодо оформлення звернень громадян


Відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян» звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні “гарячі лінії” та записується (реєструється) посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.

 

Закон України
“ Про звернення громадян”

Стаття 1. Звернення громадян

Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, установ, організацій незалежно від форм власності, підприємств, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних. політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.
Військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і державної безпеки мають право подавати звернення, які не стосуються їх службової діяльності.
Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Стаття 5. Вимоги до звернення

Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, установам, організаціям незалежно від форм власності, об’єднання громадян, підприємствам або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.
У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.
Звернення може бути усним ( викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідному органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.
Звернення може бути подано як окремою особою ( індивідуальне), так і групою осіб ( колективне).
Письмове звернення повинно бути підписано заявником ( заявниками) із зазначенням дати.
Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 Закону України “ Про звернення громадян”.

Стаття 8. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором ( авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.
Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 Закону України “ Про звернення громадян”, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.
Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особа, яка подала звернення.

Стаття 17. Термін подання скарги

Скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються.
Пропущений з поважної причини термін може бути поновлений органом чи посадовою особою, що розглядає скаргу.
Рішення вищого державного органу, який розглядав скаргу, в разі незгоди з ним громадянина може бути оскаржено до суду в термін, передбачений законодавством України.

Стаття 18. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги

Громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів державної влади, місцевого самоврядування, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, підприємств, засобів масової інформації, посадових осіб, має право:
особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;
знайомитися з матеріалами перевірки;
подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяви чи скарги;
користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;
одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;
висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги;
вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.

Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду , про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.
На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею строку.
Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Стаття 22. Особистий прийом громадян

Керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, підприємств зобов’язані проводити особистий прийом громадян.
Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для громадян час, за місцем їх роботи і проживання. Графіки прийому доводяться до відома громадян.
Порядок прийому громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування, в установах, організаціях незалежно від форм власності, об’єднання громадян, на підприємствах визначається їх керівниками.
Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результат розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.

Стаття 26. Відповідальність громадян за подання звернень протиправного характеру

Подання громадянином звернення, яке містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та їх посадових осіб, керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших дій, тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

 

 

Для вашої зручності наводимо приклади звернень громадян до народних депутатів України.

 

Зразок. Звернення громадян. Клопотання.

Народному депутату України

………………………………..

Володимира В………….

Харківська область, м. Ізюм,

вул. Софійська, 10, кв.5, тел.: 05743 2 75 25

 Звернення

 Шановний …………………. !

Звертається до Вас колишній Ваш учень з села Червоний Оскол Ізюмського району Харківської області. Якщо це належить до Ваших повноважень, то дуже прошу допомогти мені вирішити моє питання.

У 1979 році мене забрали до рядів тоді ще Радянської Армії, службу я проходив на Семипалатинському полігоні, там отримав велику дозу радіоактивного випромінювання і став інвалідом ІІ групи, за статусом мене прирівняли до осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

На даний момент я дуже сильно хворію, фактично почав хворіти з моменту мого повернення з рядів РА. Усіма пільгами та компенсаціями, які мені належать за законом, я користуюсь. Проте моє велике прохання полягає у вирішенні квартирного питання. Я знаходжусь у загальній черзі з 1984 року, майже 20 років, а на пільговій – з 1995 року. Протягом 20 років я живу з родиною (дружина, син, донька, я, а тепер донька вийшла заміж, то ще й зять) в однокімнатній квартирі одноповерхового барачного типу будинку.

Річ у тім, що я не міг раніше стати на пільгову чергу, оскільки я протягом 10 років не мав права розголошувати військову таємницю. Там, де я проходив службу, я дав підписку про нерозголошення. Минуло 10 років, потім почався розпад СРСР, поки я добився статусу і пільг, пройшовши крізь усі випробування та інстанції, минуло ще декілька років. І ось тільки у 1994 році рішенням експертної ради було встановлено зв’язок моїх захворювань із безпосередньою участю у підземних випробуваннях ядерної зброї. І тепер я є інвалідом першої категорії другої групи і стою у пільговій черзі з 1995 року, але ж якби не військова таємниця, я би отримав пільги і став у відповідну чергу раніше. А так 11 років викинули з мого життя. Тепер я стою у пільговій черзі у виконкомі під №3. Згідно з законом (“Про соціальний захист громадян, потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС”), до яких я прирівняний, я повинен був отримати квартиру, але закон не діє в нашому містечку.

У місті Ізюмі будівництво житла не проводиться з моменту розпаду СРСР, а на купівлю квартир область не видає коштів з 1997 року. Жодної копійки. У житловому фонді міста Ізюма є достатня кількість життя у вільному продажу. Квартири у нас коштують не дуже дорого (2-х, 3-х кімнатні – 3 або 3,5 тис. доларів США).

Моє життя вже минуло (як у жахливому сні – суцільні хвороби, інвалідність), але дуже хотілося б, щоб дітям залишилась облаштована, світла квартира, яку ми чекаємо 20 років.

Якщо це у Ваших повноваженнях, дуже прошу Вас вирішити моє питання позитивно.

Наперед вдячний за турботи.

Копію даного листа із додатками я направив в Обласне управління у справах захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС.

03 квітня 2003 року                    /        /    Володимир В…………….

 

Зразок. Депутатський запит.

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

 01008, Київ, вул. Садова 3, кім. 429, тел. 255-29-81

вих. №

від « »_______2003р.

Виконавчий комітет

Ізюмської міської ради

Харківської області

До мене як народного депутата України звернувся мешканець м. Ізюма В…….. Володимир Миколайович з проханням допомогти його сім’ї у вирішенні квартирного питання.

Документи, які мені було надано, свідчать, що В……… В.М. є інвалідом II групи внаслідок безпосередньої участі у випробуваннях ядерної зброї на Семипалатинському полігоні, прирівняним до інвалідів, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи.

Крім того, В……… В.М. з 1984 року перебуває на квартирному обліку, а з 1995 року – на позачерговому списку як ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС.

В……… В.М. разом з дружиною, сином, донькою та зятем проживають в однокімнатній квартирі. Зважаючи на незадовільний стан здоров’я, заробити власними силами кошти на придбання житла людина не в змозі. Єдина надія залишається на вирішення питання державою.

З огляду на вищевикладене, звертаюся з проханням надати роз’яснення з приводу можливості отримання нової житлової площі сім’єю В……… В.М., яка перебуває на квартирному обліку майже 20 років і має право на першочергове отримання житла.

Відповідь прошу надіслати мені, а також В……… В.М. за адресою: м. Ізюм, вул. Софійська, 10, кв. 5.

Копії наданих мені документів додаю.

Наперед вдячний.

З повагою, народний депутат України

 

 Зразок. Відповідь на звернення громадян.

  НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

_________________________________________________

 01008, Київ, вул. Садова 3, кім. 429, тел. 255-29-81

вих. №

від « ___ » _______ 2003р.

В….. Володимиру Миколайовичу

м. Ізюм, вул. Софійська, 10, кв. 5

Шановний Володимире Миколайовичу!

10 квітня 2003 року до мене надійшов Ваш лист відносно вирішення квартирного питання для Вашої сім’ї.

Скажу відверто – не дуже приємно читати ті речі, про які ви говорите у листі. Адже найцінніше, що є у людини – це її здоров’я. А коли здоров’я втрачається, життя стає набагато складнішим і більш проблемним, тим паче у такий час, в який ми з Вами живемо. Але найприкріше, коли людина віддає своє здоров’я на благо держави, а держава не може потрібним чином віддячити за це людині.

Звичайно, не є нормальним, що сім’я з п’яти осіб (а вже, фактично, дві сім’ї), проживають в однокімнатній квартирі. Найобурливіше те, що Ви майже 20 років перебуваєте на квартирному обліку, маєте право першочергового отримання житла – “а віз і нині там”…

З іншого боку, треба враховувати і той стан, у якому перебуває наша держава. Будівництво нового житла ведеться високими темпами тільки у Києві та деяких інших великих містах. Але воно є дуже дорогим для простої людини. А до таких невеличких міст, як Ізюм, руки у держави, як завжди, не доходять з огляду на відсутність бюджетних коштів. Будівельні ж компанії не бачать матеріального зиску будувати житло у маленьких містах.

Вивчивши надіслані Вами документи, я вирішив звернутися до Виконкому Ізюмської міської ради за роз’ясненнями щодо можливості вирішення квартирного питання для Вашої сім’ї (копію такого звернення надсилаю і Вам).

Звичайно, враховуючи жалюгідний стан з фінансуванням програм з державного бюджету на забезпечення людей новим житлом, існують невеликі шанси на позитивне вирішення питання владою. Але все ж будемо сподіватися на краще!

Як варіант, раджу Вам з Вашою молоддю продумати питання отримання пільгового кредиту від держави на придбання чи будівництво нового житла. Такі кредити передбачені Державною програмою забезпечення молоді (до ЗО років) житлом. Державну політику у цій сфері здійснює Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Про можливість отримання житлового кредиту для молодої сім’ї Ви можете дізнатися в Управлінні у справах сім’ї та молоді Ізюмського міськвиконкому. Очолює це управління Кроль Ганна Іванівна, її телефон 2-11-57.

На закінчення свого листа хочу Вам дуже подякувати за надіслану фотографію. Зайвий раз побачити себе молодим та веселим завжди приємно.

Зі щирою повагою та побажаннями здоров’я, успіху, всіляких гараздів та віри у краще майбутнє Вам та Вашій родині,

Народний депутат України

 

 Зразок. Звернення громадян. Пропозиція.

 ВСЕУКРАЇНСЬКА АКЦІЯ

„ЗАХИСТ ДІТЕЙ від сексуальної експлуатації в туризмі”

Організаційний Комітет

 м. Київ    тел. О44 235 25 89  вул. Хрещатик, зо факс О44 234 5О 79

 

22 травня 2003 р. №118                                           Народному депутату

України,

керівнику фракції

……………………………….

Шановний …………………………..!

Редакція економіко-політичного журналу „РАКТМЕК8НАРТ -ПАРТНЕРСТВО” виступила ініціатором проведення Всеукраїнської акції щодо ЗАХИСТУ ДІТЕЙ від сексуальної експлуатації в туризмі.

Проведення Всеукраїнської акції підтримано Представництвом Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Національною спілкою журналістів України, Дитячим фондом України та Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Комітетом Верховної Ради України з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму, Головою Комітету Верховної Ради України з питань Європейської інтеграції, представниками церков .

Ініціатором проведення цієї акції в країнах світу виступає Всесвітня туристська організація та Міжнародна федерація журналістів ІРІ. На даний час ця акція набула відповідного поширення у 102 країнах світу, її проведення підтримує Євросоюз.

Метою акції є: привернення уваги української громадськості до гострих і актуальних проблем сучасності – проблеми сексуальної експлуатації дітей, дитячої проституції, торгівлі дітьми. Головним завданням є: розробка і впровадження механізмів запобігання дитячої проституції та сексуальної експлуатації дітей.

Початок акції приурочується до Міжнародного дня захисту дітей.

Просимо Вас, шановний ……………………………… і народних депутатів України, членів фракції………………, підтримати проведення цієї акції та підтримати внесення на розгляд Верховної Ради України 29 травня 2003 року питання про Всеукраїнську акцію „Захист дітей від сексуальної експлуатації в туризмі”.

Проект Постанови Верховної Ради України „Про Всеукраїнську акцію „Захист дітей від сексуальної експлуатації в туризмі” додається.

Координатор Всеукраїнської акції

 

 Зразок. Звернення громадян. Пропозиція.

Голові фракції

Верховна Рада України

………………………………………….

 Шановний ……………………………………………….!

Центральна Рада Всеукраїнської громадської організації “Союз Чорнобиль України” розглянула проект Програми діяльності Кабінету Міністрів України (регістр. №18/1508/4 від 17.03.03р.) і вважає за необхідне суттєво доопрацювати розділ 5 цього документу, а саме:

1.Доповнити пункт 5.1 на сторінці 31 абзацем наступного змісту:

прийняття і реалізація Національної Програми мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи на 2002-2005 роки і на період до 2010 року;

2.Останні три абзаци на стор.31 викласти в такій редакції:

удосконалення законодавства з метою більш ефективного використання бюджетних коштів та посилення соціального і медичного захисту постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи, створення банку даних та медичного реєстру цих осіб;

здійснення заходів щодо погашення протягом 2003-2004 років заборгованості минулих років з виплати компенсації та надання пільг постраждалим внаслідок чорнобильської катастрофи;

формування і здійснення державної програми реабілітації та прискореного соціально-економічного розвитку населених пунктів, забруднених внаслідок чорнобильської катастрофи та місць компактного проживання переселенців.

Просимо внести відповідні пропозиції від імені фракції. Без врахування цих поправок Програму Уряду просимо не підтримувати.

З повагою,

Президент ВГО “Союз Чорнобиль України”                             ………………

 

 Зразок. Звернення громадян. Скарга.

Народному депутату України

Гр. Федчака Я.М., що мешкає

м. Запоріжжя,

вул. Задніпровська 20-А кв. 4

т.49-56-21

 Скарга

14.02.03р. мене було звільнено з роботи заступника начальника відділу державної виконавчої служби Орджонікідзького районного управління юстиції м. Запоріжжя. У наказі про звільнення, який підписав начальник відділу ЮГАЄВ М.В., мене безпідставно звинувачують у некомпетентності, халатному відношенні до роботи, небажанні підвищувати свою кваліфікацію, тощо.

На мою думку, звільнення відбулося (як покарання) після того, як я написав листа-скаргу на роботу керівництва юстиції Орджонікідзького району до Міністра юстиції України.

За весь період моєї роботи у відділі до мене не було ніяких претензій, зауважень, стягнень.

Начальник відділу Югаєв М.В. підписав наказ про моє звільнення на 3-й день після того, як його призначили до нас на роботу. Він ще не встиг навіть розібратись у справах (до цього у нього була інша сфера діяльності). Як же можна так поспіхом, порушуючи Закон вирішувати долю людей?

Шановний Сергію Владиславовичу!

Оскільки підстав звільнити мене з роботи не було, оскільки моє звільнення помста за критику, прошу Вас захистити мене від свавілля чиновника.

04.03.03.                                            / підпис /

 

 Зразок. Звернення громадян. Подяка.

Народному депутату України

Голові фракції ………………….

………………………………………….

Директора Макарівської

ЗОШ 1-3 ступенів

Ю. Токаря

 Шановний ……………………………….!

Хочу подякувати Вам за допомогу тяжко травмованому 10-річному хлопчику Жені Кулішенко, учню школи, директором якої я працюю. Подяка ця – не лише від мене особисто, а, звичайно, від самої дитини (Женя вже, Слава Богу, розмовляє, хоча ще погано, і ходить, хоч, звісно, ще важко, але ходить, а до лікування в Києві хлопчик півтора місяця був без свідомості), від матері хлопчика, від вчителів нашої школи і взагалі від всіх, хто знає Женю.

Сподіваємось, що з Божою поміччю хлопчик з часом одужає повністю. З 28 січня він повинен пройти повторний курс лікування в центрі ОХМАТДИТ в Києві, де вже зміг пролікуватись у жовтні та листопаді завдяки Вашій допомозі.

Розуміємо Вашу завантаженість, але сподіваємось, що Ви зможете знайти час, щоб відвідати наш гарнізон, що загубився у лісі у 100 км від Києва.

Повірте, ми запрошуємо Вас побувати в гарнізоні та зустрітись з його жителями дійсно, від щирого серця.

З повагою,

Директор Макарівської

ЗОШ 1-3 ступенів                                     Ю. Токар

 

 Зразок. Депутатський запит.

 

 НАРОДНИЙ     ДЕПУТАТ    УКРАЇНИ

“22 ” березня 2000р.

Генеральному прокурору України

П.І.Б.

 ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Про проведення повторної автотехнічної експертизи дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), в результаті якої загинув народний депутат України В’ячеслав Чорновіл та скасування постанови слідчого про відмову в порушенні кримінальної справи за ст.58 Кримінального кодексу України

Шановний……………………!

Як стало відомо зі статті Ю.Грицина “Справа В’ячеслава Чорновола: одним свідком менше”, опублікованої в газеті “Експрес” від 11-19 березня 2000 р. за №10 (566), провідним співробітником інституту теоретичної фізики Академії наук України, доктором фізико-математичних наук В.Єрмаковим проведено комп’ютерне моделювання даного ДТП.

Результати дослідження вченого вказують на наявність в діях В.Куделі умислу на вбивство народного депутата України В.Чорновола та його супутників.

На підставі наведеного просимо:

1.Вжити заходів до негайного проведення за участю доктора фізико-математичних наук В.Єрмакова повторної автотехнічної експертизи ДТП, в результаті якого загинув В. Чорновіл.

2.Скасувати постанову слідчого про відмову в порушенні кримінальної справи за ст. 58 КК України.

3.Порушити кримінальну справу за фактом вбивства народного депутата України В.Чорновола і Є.Павлова та нанесення тяжких тілесних ушкоджень Д.Пономарчуку.

Додаток: Копія газетної статті – 1 стор.

Народні депутати України

 

 Зразок. Депутатський запит.

 

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

(кому) П.І.Б.

 

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

| Про передчасне закриття справи про загибель

Голови Народного Руху України В’ячеслава Чорновола

і про доведення її до публічного судового розгляду

 

Шановний………………..!

Як стало відомо із засобів масової інформації 19 листопада 1999 року справа про загибель В’ячеслава Чорновола була закрита слідчим Міністерства внутрішніх справ.

Це повідомлення викликало стурбованість широкої громадськості, бо залишилося багато питань, які не мають відповіді, зокрема:

 • чому слідчий кулуарно вирішив закрити справу, не допускаючи публічного розгляду її в суді?
 • чи буде доведена справа до публічного судового розгляду?

Чи можна буде дізнатися правду про загибель В’ячеслава Чорновола залежить від Вас, тому просимо Генеральну прокуратуру і Вас особисто в порядку нагляду за дотриманням і застосуванням законів та, виконуючи функцію слідства, перевірити розслідування кримінальної справи про загибель Голови Народного Руху України В’ячеслава Чорновола та передати справу до суду.

Народні депутати України

 

 Зразок. Депутатський запит.

 

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

Голові Верховної Ради України

П.І.Б.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

про порушення керівництвом апарату Верховної Ради України ст. 1.0.4. Регламенту Верховної Ради України щодо обов’язку передавати представникам засобів масової інформації, які акредитовані у Верховній Раді України, матеріали про діяльність Верховної Ради України,

та про невиконання вимоги статті 16 Закону “Про статус народного депутата України” щодо письмової відповіді народному депутату протягом 10 днів з моменту одержання його депутатського звернення.

Шановний………………..!

У своєму листі від 21.06.2002 року, я звертав Вашу увагу на порушення керівництвом апарату вимог ст.1.0.4. Регламенту Верховної Ради України. Порушення вищезазначеної статті Регламенту Верховної Ради України до сих пір не припинено, що не сприяє покращанню відносин Верховної Ради України зі представниками засобів масової інформації.

Нагадаю. Регламент передбачає, що секретаріат (нині апарат) Верховної Ради повинен надавати акредитованим представникам засобів масової інформації матеріали які поширюються серед депутатів (за винятком тих, щодо нерозголошення чи ненадання яких прийнято у встановленому порядку відповідне рішення).

У зв’язку з відсутністю реагування на звернення, і те, що протягом 10 днів із дня звернення в порушення статті 16 Закону “Про статус народного депутата” я не отримав навіть відповіді на нього, вимушений звернутися до Вас із депутатським запитом.

Формальна відповідь керівника апарату керівнику Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та засобів масової інформації, про 25-30 примірників проектів, що друкуються, і нібито передаються для акредитованих представників засобів масової інформації, не відповідає дійсності. Про що свідчать листи представників найвпливовіших засобів масової інформації, які я додав до мого звернення.

У зв’язку з вищенаведеним, прошу:

 1. Зобов’язати керівника апарату Верховній Раді України надавати 25-30 примірників законопроектів представникам засобів масової інформації, що мають найбільшу аудиторію: інформаційні агентства, телекомпанії та газети.
 2. Інформаційному управлінню передати Управлінню комп’ютеризованих систем

електронні адреси представників засобів масової інформації акредитованих у Верховній

Раді України для передачі їм електронною поштою визначених Регламентом Верховної

Ради України матеріалів.

 1. Начальнику Управління технічної роботи з документами – збільшити тиражі матеріалів, що друкуються для поширення серед депутатів для передачі по 1 примірнику засобам масової інформації акредитованим у Верховній Раді України.
 2. Начальнику Головного організаційного управління Ярошу М.Ф. – узгодити з відповідними підрозділами інших суб’єктів законодавчої ініціативи необхідність збільшення тиражів матеріалів, що друкуються для поширення серед депутатів, на кількість, достатню для передачі по 1 примірнику засобам масової інформації акредитованим у Верховній Раді України.

Керівникам Головних науково-експертного та юридичного управлінь забезпечити передачу Управлінню комп’ютеризованих систем паперових та електронних версій текстів висновків, підготовлених цими Управліннями, відразу ж після їх підписання.

 1. Керівникові Управління комп’ютеризованих систем Здзебі І.О. забезпечити:

6.1. Розсипку на отримані від Інформаційного управління електронні адреси засобів масової інформації, представники яких акредитовані у Верховній Раді України, електронних версій:

 • Порядків денних роботи Верховної Ради України та її органів;
 • Законопроектів та всіх додатків до них (подання, пояснювальна записка, фінансово-економічне обґрунтування, тощо), що у встановленому порядку зареєстровані у Верховній Раді України;
 • Висновків Головних науково-експертного та юридичного Управлінь;

6.2. Встановлення в кулуарах ложи преси (3 поверх будинку пленарних засідань Верховної Ради України по в.Грушевського.5) комп’ютерів із підключення їх до комп’ютерної мережі і інформаційних баз Верховної Ради України;

 1. Завідуючому відділом зв’язку і телерадіосистем забезпечити монтаж розеток для підключення комп’ютерів до телефонної та інформаційної мереж Верховної Ради України на робочих місцях в ложі преси, монтаж розеток для підключення портативних комп’ютерів представників засобів масової інформації, що акредитовані у Верховній Раді України до телефонних ліній апаратів, що встановленні в кулуарах ложи преси на З поверсі будинку пленарних засідань Верховної Ради України по в.Грушевського,5.

Впевнений, що вирішення вищезазначених питань буде сприяти прозорості і відкритості для суспільства діяльності Верховної Ради України.

У зв’язку з відсутністю реагування на моє звернення від 21.06.2002 року, прошу Вас взяти під особистий контроль усунення порушень вимог статті 1.0.4. Регламенту Верховної Ради України

З повагою,

народний депутат України

 

 Зразок. Депутатський запит.

Народний депутат України

69035, м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України 45, тел. 34 -74 -78, 22 -24 -38

№ 123/12 від 04.03.03.

Начальнику виконавчої служби Орджонікідзького

Управління юстиції м. Запоріжжя Югаєву М.В.

  Шановний Максиме Вікторовичу!

До мене звернувся зі скаргою гр. Федчак Ярослав Михайлович, який не погоджується з Вашим розпорядженням про його звільнення з посади заступника начальника відділу державної виконавчої служби Орджонікідзького району, вважаючи його незаконним.

У наказі по відділу за № 25 від 14.02.03р. (підстава для звільнення з роботи гр. Федчака Я.М.) йде мова про зміст і наслідки перевірок відділу з боку обласного управління юстиції. У наказі також вказується, що саме гр. Федчак Я.М., який, начебто, не виконував прямих своїх обов’язків, є основним винуватцем усіх виявлених недоліків. Для об’єктивного розгляду цього питання прошу вас:

 1. надати мені матеріали про розподіл обов’язків між працівниками відділу (начальник, заступник, виконавець) згідно положення про районний відділ державної виконавчої служби і про посадові обов’язки працівників відділу (наказ начальника відділу про посадові функціональні обов’язки працівників відділу);
 2. надати мені копію довідки перевірки відділу обласним управлінням юстиції, яка проводилась 27.12.02 по 03.01.03;
 3. повідомити мене чи і раніше гр. Федчак Я. М. погано виконував свої обов’язки і які засоби покарання були раніше застосовані до гр. Федчака Я. М. за невиконання ним своєї роботи (попередження, догани, ін.);
 4. повідомити мене, хто у відділі державної виконавчої служби (згідно документів п.2) відповідає за виконання вимог ст. 46 Закону України “Про виконавче провадження”;
 5. повідомити мене, на підставі чого Ви звинувачуєте Федчака Я.М. в тому, що він не підвищував рівень своєї кваліфікації.

Відповідь прошу надіслати мені за адресою: 69037, м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України № 40, громадська приймальна народного депутата України ……….

З повагою,

народний депутат України

 

 Зразок. Депутатське звернення.

Міністру фінансів України

(П.І.Б.)

Депутатське звернення

 Шановний Ігорю Олеговичу !

До нас звернулись представники багатодітних сімей з приводу того, що в місті Бердянську з червня місяця припинились виплати допомоги дітям до 3-ох років, до 16 років, одиноким матерям та інші соціальні виплати .

Просимо Вас терміново з’ясувати причини цих невиплат та направити відповідні кошти.

З повагою,

народні депутати України

 

 Зразок. Депутатське звернення.

Генеральному прокурору України

П.І.Б.

 Депутатське звернення

Прошу Вас розглянути звернення Сидька Петра Івановича з приводу нереагування місцевих органів прокуратури щодо захисту інтересів держави. В разі підтвердження фактів викладених в заяві Сидька П.І прошу прийняти рішення згідно з законодавством.

Відповідь прошу надіслати мені та заявникам у встановлені законом строки. Відповідні документи додаються.

З повагою,

народний депутат України

 

 Зразок. Депутатське звернення.

Голові Державного комітету України

з житлового комунального господарства

Кучеренко О.Ю..

 Депутатське звернення

До мене звернулась громадська організація “Об’єднання житлово-будівельних кооперативів, співвласників багатоквартирних будинків “Вікторія” за їх твердженням їх незаконно примушують укласти додатковий договір з комунальним підприємством “Міськводоканал”.

Прошу Вас проаналізувати практику застосування нормативне правових актів, щодо укладення таких договорів та відповідності їх до законодавства України.

Відповідь прошу надіслати мені та заявнику

Документи додаються на 7 арк.

 

З повагою,

народний депутат України

 

Зразок. Депутатське звернення.

 

Голові Комітету з питань

боротьби з організованою

злочинністю і корупцією

Верховної Ради України

В.СТРЕТОВИЧУ

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

 Шановний Володимире Миколайовичу !

На підставі ст.16 Закону України “Про статус народного депутата України” прошу Вас розглянути звернення мешканки М.Хмельницька Мотриної Н.М. щодо бездіяльності Хмельницької обласної прокуратури та працівників МВС України у Хмельницькій області при розслідуванні вбивства гр. Мотрина С.Ф. та причетності громадян Колеснікових до цього вбивства.

Прошу забезпечити повторне проведення перевірки фактів, викладених у зверненні Мотриної Н.М., і в разі їх підтвердження вжити відповідні заходи реагування, передбачені чинним законодавством України.

Додаток: копія звернення гр. Мотриної Н.М. на 2 стор. в 1 прим.

З повагою,

народний депутат України

 

Зразок. Депутатське звернення.

Голові Антимонопольного комітету України

Костусєву О.О.

 Депутатське звернення

До мене звернулись представники громадської організації житлово-будівельних кооперативів “Вікторія” з приводу їхнього звернення до Запорізького регіонального відділення антимонопольного комітету України щодо укладення окремих договорів КП “Водоканал”.

Прошу Вас розглянути дану справу і дати правову оцінку з метою врегулювання даної проблеми , оскільки відповідь регіонального відділення не відповідає суті поставлених запитань.

Відповідь прошу надіслати мені та заявнику Відповідні документи додаються на 10-ти аркушах.

З повагою,

народний депутат України

 

 

 Зразок. Депутатське звернення. 

Генеральному прокурору України

До мене звернулись представники КСП “Мар’ївське” з приводу незаконного закриття кримінальної справи стосовно керівника господарства Шликова В. В.

Прошу Вас з’ясувати обставини справи та прийняти відповідне рішення.

Копію відповіді прошу надіслати мені та заявнику.

Відповідні документи додаються на 33-х аркушах.

З повагою,

народний депутат України

 

 

 Зразок. Депутатське звернення.

Генеральному прокурору

України

Депутатське звернення

Звертаюсь до Вас у зв’язку із заявою громадянки Матвійчук В.В. з приводу позбавлення її права на житло та фактичною підробкою паспорта зі штампом (місце проживання Ізраїль) її батьком, що продав будинок в якому проживала неповнолітня донька без її згоди. Таким чином позбавлено її законного права.

Прошу Вас з’ясувати обставини даної справи та прийняти відповідне рішення.

Копію відповіді прошу надіслати мені та заявнику встановлені законом строки.

Відповідні документи додаються

З повагою,

народний депутат України

 

 

Зразок. Депутатське звернення

Голові Вищої ради юстиції

(П.І.Б.)

 

 Депутатське звернення

 

Про розгляд пропозиції щодо питання

звільнення з посади судді у зв‘язку з

порушенням вимог про несумісність

(за особливих обставин)

Згідно з пунктом 4 частини п‘ятої статті 126 Конституції України суддя звільняється з посади органом, що його обрав або призначив, у разі порушення ним вимог щодо несумісності.

Мотиви звернення: Ващенко Лілія Іванівна працює суддею Господарського суду м. Києва з 1999 року.

У березні 2001 року Ващенко Л.В. заснувала мале приватне підприємство “Діалог”, а у жовтні 2002 року – мале приватне підприємство виступило співзасновником підприємства з іноземними інвестиціями “Омега-Х”, метою діяльності якого є одержання прибутку.

Ващенко Л.І. взяла участь у діяльності цього підприємства в якості члена правління, чим порушила вимоги щодо несумісності з посадою судді.

Вищезазначені дії Ващенко Л.І. суперечать вимогам пункту 4 частини п‘ятої статті 126, статті 127 Конституції України, статті 5 Закону України “Про статус суддів”.

Зважаючи на викладені вище обставини

прошу:

розглянути на засіданні Вищої ради юстиції, виходячи з наявних фактів, пропозицію порушеного питання про внесення подання до Верховної Ради України про звільнення Ващенко Лілії Іванівни з посади судді Господарського суду м. Києва у зв‘язку з порушенням вимог щодо несумісності ( за особливих обставин).

Додаток:

1.Копія трудової книжки Ващенко Л.І.

2.Довідка про реєстрацію МП “Діалог” на ім‘я Ващенко Л.І.

 

Народний депутат України (підпис) (ім‘я, прізвище)

Голові Вищої ради юстиції

(зазначається ім‘я, по батькові та прізвище)

 

Зразок. Депутатське звернення

 

З пропозицією про розгляд питання

про порушення вимог законодавства

щодо несумісності

Мотиви звернення: Харченко Павло Миколайович з 1995 року працює заступником прокурора м. Севастополя.

У травні 1999 року Харченко П.М. заснував товариство з обмеженою відповідальністю “ Діалог”. З цього часу є одним із співзасновників товариства. Марченко П.М. активно займається діяльністю цього підприємства, отримує прибуток через дружину, яка теж є засновником цього товариства, що суперечить вимогам статті 46 Закону України “Про прокуратуру”.

Вважаю, що порушення вимог щодо несумісності заступника прокурора м. Севастополя Марченком П.М. неможливо із займаною посадою.

Зважаючи на викладені вище обставини,

прошу:

розглянути на засіданні Вищої ради юстиції, виходячи з виявлених фактів, пропозицію з питання порушення вимог законодавства та внесення подагра до Генерального прокурора України про звільнення Марченка Павла Миколайовича з посади заступника прокурора м. Севастополя за несумісністю посади прокурора із зайняттям іншою діяльністю.

Додаток:

1.Копія трудової книжки Харченка П.М.

2.Довідка про реєстрацію ТОВ “Діалог” на ім‘я Харченка П.М.

 

Народний депутат України (підпис) (ім‘я, прізвище)

 

 Зразок. Депутатське звернення

Голові Вищої ради юстиції

Ім‘я, по батькові, прізвище

 

 Депутатське звернення

 

З пропозицією про прийняття подання про

звільнення судді за особливих обставин,

передбачених пунктом 5 частини п‘ятої

статті 126 Конституції України та у

зв‘язку з порушенням статті 10 Закону України

“Про статус суддів”

09 вересня 1999 року Стасюк В.П. звернувся до Ставищанського районного суду Київської області з позовом до газети “Таращанський край” та до Таращанської районної ради про захист честі, гідності і ділової репутації та відшкодування моральної шкоди.

Справа неодноразово розглядалася судами.

Останнім рішенням судді Ставищанського районного суду Київської області Сидоренко І.М. 22 грудня 2000 року позов було задоволено. Проте справа до розгляду в касаційну інстанцію Київського обласного суду була призначена з грубим порушенням вимог цивільного закону лише через три місяці на 9 квітня 2001 року.

Судовою колегією в цивільних справах Київського обласного суду від 9 квітня 2001 року рішення суду було скасовано, а справа направлена до районного суду на новий розгляд.

З 29 квітня 2001 року справа знаходиться в провадженні судді Ставищанського районного суду Київської області Чижика М.М., але жодного разу справа до розгляду не призначалась. Жодної дії щодо підготовки справи до розгляду за шість місяців суддею не зроблено, чим порушено вимоги Цивільно-процесуального кодексу України.

Вважаю, що судді Ставищанського районного суду Сидоренко І.М. та Чижик М.М. грубо порушили статтю 10 Закону України “Про статус суддів” щодо присяги судді, оскільки не дотрималися даної ними присяги “чітко і сумлінно виконувати обов‘язки судді, здійснювати правосуддя, підкорятися тільки закону”.

Враховуючи викладене вище

Прошу:

Розглянути на засідання Вищої ради юстиції пропозицію щодо розгляду наведених даних, які стосуються суддів Ставищенського районного суду Київської області Сидоренко Івана Миколайовича та Чижика Миколи Михайловича та прийняття рішення про внесення подання про звільнення цих суддів з посад.

Додаток: копії судових рішень на ___арк.

 

Народний депутат України (підпис) (ім‘я, прізвище)

 

 Рекомендована література:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року
 2. Закон України „Про звернення громадян” від 02 жовтня 1996 року
 3. Закон України „Про статус народного депутата України” від 17 листопада 1992 року
 4. Рішення Конституційного Суду України від 14 жовтня 2003 року у справі № 1-21/2003
 5. Видання „Регламент Верховної Ради України”, 2002
 6. Брошура „Ви обрали депутата. Що далі?”, 2003